Corporate governance

De Opbouw

Als leidraad hanteert De Opbouw de corporate governance uit de Zorgbrede Governancecode 2010. De consequenties en aanbevelingen vanuit deze code zijn vastgelegd in een beleidskader en informatieprotocol en opgenomen in de beleidsprocessen binnen de organisatie. De Opbouw is lid van de brancheorganisaties die van toepasing zijn op de sectoren waarbinnen de werkmaatschappijen van De Opbouw werkzaam zijn, zoals: ouderenzorg (ActiZ), gehandicaptenzorg (VGN) en jeugdzorg (Jeugdzorg Nederland).

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vormt voor alle rechtspersonen (evenals de Raad van Toezicht) een personele unie. Dat betekent dat dezelfde personen zitting hebben in de Raden van deze juridische entiteiten. In de Raad van Bestuur van De Opbouw hebben zitting dhr. J.J.M. Helgers (voorzitter) en dhr. R.A.M. Thijs (financieel bestuurder).

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. De organisatiestructuur van De Opbouw is zodanig dat de dagelijkse leiding van de werkmaatschappijen gemandateerd is aan de directeuren. De directeuren leggen op hun beurt tijdens de zeswekelijkse werkoverleggen met de Raad van Bestuur en tijdens de gesprekken in het kader van de Planning & Control-cyclus verantwoording af.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vormt voor alle rechtspersonen (evenals de Raad van Bestuur) een personele unie. Dat betekent dat dezelfde personen zitting hebben in de Raden van Toezicht van deze juridische entiteiten. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de verhouding met de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting De Opbouw.

Tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn in een informatieprotocol afspraken gemaakt over het verschaffen van tijdige informatie die de Raad van Toezicht voor een goede uitoefening van zijn taak nodig heeft. Belangrijke informatiedragers zijn: het Jaardocument Zorg, de jaarrekening en viermaandsrapportages, de managementletter, de werkbezoeken aan de werkmaatschappijen, de bevindingen van externe inspecties, de bijeenkomsten met de Centrale Cliëntenraad en de bijeenkomsten met de Centrale Ondernemingsraad. Een ander medium vormen de mededelingen die de Raad van Bestuur voor elke vergadering van de Raad van Toezicht opstelt. Deze mededelingen gaan over relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen in wetgeving, zorgsector en organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht:          
Mw. I. van der Zande voorzitter RvT 
Mw. P. Beltman                      
Dhr. A.M. Koster
Dhr. R. Bosveld
Dhr. G.B. Raaphorst
Mw. M.C. van der Meijde  
Mw. E.M. Reinhard   
Dhr. J.G.M. Groenendijk  
Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon